Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Solar Factory Oy:n markkinointirekisteri:

Rekisteri- ja tietosuojaseloste on asiakirja, joka kuvaa rekisterinpitäjän suorittamaa henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietoja ovat kaikenlaiset luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavat merkinnät, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään koskeviksi.

Selosteen on tarkoitus kertoa siihen tutustuvalle henkilölle, mitä tietoja ko. rekisteriin on kerätty, missä tarkoituksissa niitä käytetään, kenelle tietoja luovutetaan, miten ne arkistoidaan ja hävitetään. Selosteessa kuvataan myös sitä, miten rekisterissä olevat henkilötiedot on suojattu.

Rekisterinpitäjä

  • Solar Factory Oy
  • Postiosoite: Keilaranta 1, 02150 ESPOO

REKISTERIN NIMI
Solar Factory Oy:n markkinointirekisteri.

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilötietolain 19§.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietoja käytetään henkilötietolain 19§:n mukaisesti suoramainontaan, etämyyntiin, sähköpostimarkkinointiin tai muuhun suoramarkkinointiin, tekstiviestikyselyihin tai muihin asiakaskyselyihin taikka muihin näihin rinnastettaviin toimiin.

Solar Factory Oy:n toimeksiannosta toimivilla suoramarkkinointi- ja etämyyntikumppaneilla on oikeus käsitellä Solar Factory Oy:n markkinointirekisterin tietoja Henkilötietolain 8§ 1 mom. 7 kohdan mukaisesti.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteriin kerätään seuraavia tietoja: nimi, puhelinnumerot, sähköpostiosoite ja muu osoitetieto, asiakkaan ilmoittamat suoramarkkinoinnin luvat ja -kiellot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään mm. hänen osallistuessaan Solar Factory Oy:n tapahtumiin, arpajaisiin ja muihin niihin rinnastettaviin vuorovaikutuksiin. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Helen Oy:n asiakasrekisteristä, Väestötietojärjestelmästä, Suomen Asiakastiedon rekisteristä, puhelinyhtiöiden puhelinluettelorekistereistä, ASML Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä kieltorekisteristä, muilta henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä sekä yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Solar Factory Oy:n markkinointirekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa rekisterin käyttötarkoituksen mukaisesti Solar Factory Oy:n yhteistyökumppaneille, palveluntuottajille tai alihankkijoille. Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Markkinointirekisterin tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Tietoihin on käyttöoikeus vain Solar Factory Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Solar Factory Oy edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneilta sitoutumista asiakastietojen salassapitoon. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.

TARKASTUS-, KIELTO- JA KORJAUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisterissä. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää Solar Factory Oy:tä käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Tarkastus- ja oikaisupyynnöt sekä ilmoitus kielto-oikeuden käyttämisestä tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen Solar Factory Oy, Keilaranta 1, 02150 ESPOO tai info@solarfactory.fi.

Takaisin ylös